Datagrunnlag og metode

Siden 2005 har Impello Management bygget opp en database med mer enn 1000 teknologiselskaper (aksjeselskaper og juridisk registrerte underavdelinger) i Trondheimsregionen. 650 av disse var aktive selskaper pr. 31.12.2019. De rundt 300 øvrige selskapene har enten blitt slettet (konkurs, styrt avvikling, fusjon med annet selskap) eller flyttet forretningsadresse utenfor regionen i perioden 2006 - 2019.

Databasen følger organisasjonsnummeret til selskapene. Dersom et selskap slettes og etableres på nytt med et nytt organisasjonsnummer (enten som aksjeselskap eller underavdeling) telles dette i analysen som et frafall og en nyetablering. 

Alle analyser er gjort med basis i regnskapstall for 2018. Samtlige selskaper med unntak av de som har gått konkurs i løpet av 2018-2019 har levert regnskapstall. Det er gjort estimater for omsetning i underavdelingene i regionen. Estimatene er basert på forholdet mellom ansatte i underavdelingen og morselskapet totalt. I de selskapene vi vet at denne metoden er feil har vi justert estimatet manuelt med tall som underavdelingen selv har oppgitt.

Informasjonskilder

Foretaks- og regnskapsinformasjon:

Antall ansatte:

Kvalitetssikring av datagrunnlaget

I forbindelse med analysen i 2012 gjennomførte Impello en renovering av tidligere års databaser og gjorde en «bottom-up» gjennomgang av 62 av de mest relevante NACE-bransjene i Trondheimsregionen.

Databasen ble dermed supplert og antall bedrifter derfor økt noe fra 2011 til 2012 siden enkelte bedrifter ikke har blitt fanget opp tidligere (i hovedsak mindre selskaper). Tidligere års data er justert i henhold til netto endring forårsaket av denne utvidelsen. I tillegg ble hele databasen kryssjekket med tidligere analyser som er utført i regionen, med sentrale personer i teknologi- og nyskapingsmiljøene, investeringsselskapene, klynge/arena samarbeidsprosjekter, og ulike medlemslister og foreninger.

Alle selskapene som inngår i Impellos database er individuelt vurdert med hensyn til virksomhet, teknologi, produkter og tjenester. Vurderingene er basert på førstehånds kunnskap, bedriftenes web-sider, informasjon fra internett og media, vedtekter, m.v.

Definisjon av teknologiselskap

Impello har benyttet følgende definisjon for å vurdere selskapene i regionen: "Et teknologiselskap kjennetegnes ved at selskapets hovedaktivitet er basert på ny eller eksisterende teknologi (høyt kunnskapsinnhold), og der en vestentlig del (>50%) av selskapets omsetning kommer fra egenutviklede produkter, metoder, teknologier, tjenester og kunnskap."

Selskapene som inngår i datagrunnlaget

Selskapene som inngår i databasen er aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og underavdelinger (AVD) som har organisasjonsnummer og som hadde forretningsadresse i én av kommunene i Trondheimsregionen per 31.12.2019. Underavdelinger har ikke regnskapsplikt, men er pliktige å rapportere antall ansatte. 

Selskapene som ikke inngår i datagrunnlaget

Virksomheter som ikke inngår i analysen er regions- og lokalkontor uten eget organisasjonsnummer som ikke plikter å offentliggjøre regnskaper (stiftelser (STI), ansvarlige selskaper (ANS), selskaper med delt alsvar (DA), norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), enkeltpersonforetak (ENK), komandittselskaper (KS), og offentlige virksomheter. Avdelingskontor (regions- og lokalkontor) uten eget organisasjonsnummer er likevel omtalt i analysen der dette er relevant. 

Det norske oljeselskap og Teekay Petrojarl med tilhørende datterselskaper inngår ikke i datagrunnlaget og er særskilt kommentert. Strengt tatt faller disse selskapene utenfor definisjonen av et teknologiselskap, men er vurdert til å være viktige aktører i teknologibransjen i Trondheimsregionen og derfor inkludert i deler av analysen. Reinertsen er også utelatt fra analysen og er særskilt kommentert. Dette er et teknologitungt selskap, men størrelsen og store fluktuasjoner i regnskaps- og sysselsettingstall gjør at selskapet er en såkalt «outlier» som påvirker det totale bildet i så stor grad at det vil gi et feilaktig bilde av utviklingen i bransjen dersom det inkluderes. 

Et hovedprinsipp er at bedrifter som i hovedsak leverer ikke-teknologiske tjenester basert på andres produkter/teknologier er holdt utenfor databasen. Eksempler er webdesign, reklamebyrå, industridesign o.l., og konsulenter som tilbyr tjenester innen f.eks. prosjektledelse.

Løpende justering av historiske data

Historiske data (antall selskaper, nyetableringer og økonomiske nøkkeltall) er oppdatert i årets analyse. Det vil derfor være noen avvik mellom Impello-analysene publisert tilbake i tid. Forklaringen er at (a) noen selskaper ikke har blitt fanget opp tidligere, (b) enkelte nyetableringer har blitt stiftet sent på året og oppført i Brønnøysundregisteret først året etter det gjeldene analyseåret, og at (c) virksomheten i enkelte selskaper har endret karakter og således ikke lenger tilfredstiller definisjonen for at teknologiselskap. 

Justering av tallgrunnlag for sysselsetting

Fra januar 2015 ble den nye A-ordningen for rapportering av ansatte innført. Endringen har medført at historiske sysselsettingsdata ikke er direkte sammenlignbare med tall fra 2015 og fremover. Vi har gjort et estimat på  hvor stor effekt endringen i rapporteringsformat har medført, og deretter justert historiske tall for å oppnå sammenlignbart tallgrunnlag. For aksjeselskapene og underavdelingene har vi lagt til henholdsvis 600 og 150 ansatte til historiske data før 2015. 

Antall ansatte i nyetablerte aksjeselskaper

Alle teknologiselskaper som registeres med forretningsadresse i Trondheimsregionen regnes som en nyetablering. Selskaper som flytter inn i regionen og selskaper som viderefører virksomhet i nyopprettet selskap (fusjon, utkjøp av innmat eller restart etter konkurs) telles med. Disse selskapene har ofte en del ansatte fra starten av. Samlet antall ansatte i nyetableringer kan derfor variere fra år til år ut fra hvor mange slike selskaper som inngår i utvalget. 

Antall selskaper 2019

For å kunne oppgi mest mulig relevante tall for teknologibransjen så har vi valgt å operere med et estimat på antall selskaper pr. 31.12.2019. Siden det erfaringsmessig tar noe tid fra et selskap stiftes til informasjonen er registert i Brønnøysundregisteret og deretter blir tilgjengelig i offentlige kilder, så vil vi ikke klare å fange opp alle nyetableringer før 3-6 måneder ut i påfølgende år. Erfaringsmessig er det reelle antallet nyetableringer 50-60% høyere enn antall kartlagte nyetableringer pr. januar inneværende år. 

Omsetning i underavdelinger

Impello har estimert omsetningen i underavdelingene basert på omsetning pr. ansatt i konsernet og multiplisert med antall ansatte i underavdelingen. I de tilfeller der Impello ved at metoden kan gi feil utslag (primært i store underavdelinger) så er estimatene korrigert. For aksjeselskaper som er slettet og videreført som underavdelinger har vi tidligere fått omsetningsestimat dirkete fra selskapene. Disse estimatene ligger nå sammen med øvrige tall for omsetning i underavdelingene. Dette forklarer endringen i omsetningstall i aksjeselskapene fra tidligere års analyser. 

Kartlegging av selskaper med utspring i FoU

Kartleggingen av selskaper med utspring fra FoU-miljøene er gjort i samarbeid med NTNU og SINTEF. Det er vanskelig å sette entydige kriterier for hvilke selskaper som skal tas med og hvilke som er naturlig å utelate. Utgangspunktet for selskapsetableringene kan være forskningsresultater og doktorgradsarbeid som er komersialisert av vitenskapelig ansatte, eller forretningsideer som er utviklet av studenter eller ferdigutdannede kandidater som har opparbeidet generell kunnskap gjennom sin utdanning. Flere selskaper er for eksempel registrert med tilknytning til både NTNU og SINTEF. Impello har vurdert tilknytningen til alle selskapene så langt det har vært praktisk mulig, samt lagt til grunn institusjonenes egne vurderinger. 

Bransjekategorisering

Alle teknologiselskapene er plassert i én av ni bransjekategororier:

 • Olje og gass

 • Maritim

 • Marin

 • Helse

 • IKT

 • Energi- og miljøteknologi

 • Mekanisk produksjon og produktutvikling

 • Teknisk konsulentvirksomhet

 • Annen industri

Kategoriene er valgt ut fra en pragmatisk og praktisk tilnærming - ikke en rendyrket analytisk tilnærming. Impellos inndeling samsvarer derfor mer med dagligtale og de kategorier media og såkorn/venturebransjen ofte benytter, og mindre med de bransjer Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene benytter (bla. NACE-koder). De første fire kategoriene er bransjekategorier der bedriftene har et definert hovedmarked. De øvrige fem kategoriene er mindre bransjespesifikke og omfatter de bedriftene som ikke har en naturlig plassering i de første kategoriene. 

Bransjespesifikke kategorier:

 • Olje og gass: Bedrifter som leverer mekanisk og elektrisk utstyr, programvare, industrielle IKT-løsninger, elektronikk, instrumentering og ulike engineering- og spesialtjenester til olje- og gassnæringen. 

 • Maritim: Tilsvarende teknologi- og produktområder som olje og gass, men der shipping og øvrig maritim industri er hovedmarkedet. 

 • Marin: IKT-løsninger, teknisk utstyr for havbruksnæringen, fiskefôr, yngel/settefiskprodusenter, tekniske konsulenter, mv.

 • Helse: Medisinsk teknologi og medisinteknisk utstyr, IKT-teknologi (f.eks. ultralyd) og programvare rettet mot helsemarkedet, farmasi (forskning og utvikling av legemidler), samt relatert kjemi- og bioteknologi.

Ikke-bransjespesifikke kategorier: 

 • IKT: Selskaper om primært leverer produkter og tjenester som ikke inngår i de bransjespesifikke kateogriene. IKT omfatter egenutviklet programvare og maskinvare, instrumentering, kommunikkasjonsløsninger, spill og underholdning. De fleste av selskapene i IKT-kategorien er bransjeuavhengige, eksempelvis de store konsulenthusene, eller leverandører av IT-systemer for drift, økonomi og virksomhetsstyring.

 • Energi- og miljøteknologi: Energi- og miljøteknologi er produkter og tjenester innen fornybar energi (vind- vann. og bølgekraft), vannrenseteknologi, membranløsninger, mekaniske og elektriske komponenter, elektronikk/instrumentering, programvare og tekniske konsulenttjenester.

 • Mekanisk produksjon og produktutvikling: Bedrifter som i hovedsak utvikler og/eller produserer avanserte komponenter i metall, plast og kompositter, tilbyr avanserte tjenester innen sveising, overflatebehandling, og som henvender seg til flere enn bare én bransje. 

 • Teknisk konsulentvirksomhet: Tekniske konsulentvirksomheter, rådgivende ingeniører og spesialister som enten leverer sine egne tjenester til flere bransjer, eller som faller utenfor de ni hovedkategoriene. 

 • Annen industri: Bedrifter som leverer produkter og tjenester til spesifikke bransjer, men som er for få i antall til at de er plassert i bransjespesifikke kategorier. Eksempler på dette er bygg/anlegg/eiendom, næringmiddel, transport, gruveindustri, forsvar og kommunal/offentlig sektor. 

Definisjoner: 

 • Verdiskaping: Verdiskaping er i analysen regnet som summen av driftsresultat, lønnskostnader og avskrivninger. 

 • Kompetent kapital: "Kompetent kapital" er profesjonelle og aktive eiere som går inn i teknologiselskaper med egenkapital og kompetanse for å utvikle selskaper i såkorn- og vekstfase. Forretningsengler er holdt utenfor analysen siden det er utfordrende å holde oversikt over disse over tid.

 • Oppkjøp og transaksjoner: Transaksjoner omtalt i analysen er definert som nyervervelser av en eierpost som tilsier at ny eier minimum oppnår negativt flertall - det vil si erverver minimum 1/3 av aksjene i selskapet. 

 • Trondheimsregionen: Omfatter kommunene Trondheim, Malvik, Melhus, Indre Fosen, Midtre Gauldal, Stjørdal, Skaun, Orkdal og Klæbu. 

Impello logo positiv 1600pix 300dpi.png