INNOVASJONSAKTØRER

Denne siden gir en oversikt over de mest sentrale aktørene innen innovasjon og kommersialisering, veiledningstjenester, inkubatorer, investeringsselskaper og offentlige virkemiddelaktører i regionen. NTNU og SINTEF er sentrale drivkrefter for å utvikle innovasjonsmiljøet i regionen og forsyner næringslivet med dyktige kandidater, forskningskompetanse og laboratorier i verdensklasse. 
Inkubatorer og kommersialiseringsselskaper

Et kommersialiseringsselskap arbeider aktivt for å utvikle nyskapende forretningsideer, etablere nye selskaper, sikre rettigheter, og skaffe finansiering og etablere kontakt med industrielle partnere. Tjenestene som tilbys kan også omfatte rådgivning, kursvirksomhet og tilgang til nettverk. 

Klynger

Klynger skal stimulere til samarbeid mellom næringslivsaktører i samme bransje, kunnskapsmiljøer og offentlige utviklingsaktører, og legger til rette for synergimuligheter, økt verdiskapning, erfaringsdeling og stimulere til ny innovasjon.

Næringshager

En næringshage er en samlokalisering av mindre bedrifter der målet er å fremme vekstkraft, samarbeid og faglig utvikling i bedriftene, og bidra til verdiskapning i næringslivet i regionen og lokalsamfunnet. Næringshagene leier ut kontorlokaler, tilbyr rådgivning, tilgang til nettverk og skal også være en sosial arena for bedriftene

Veiledning

Veiledningsaktørene gir råd og veiledning ved selskapsetablering og kan hjelpe til med å åpne dører og knytte kontakt med fagekspertise, finansieringsmiljø og øvrige partnere bedriftene ønsker å komme i kontakt med

Studentorganisasjoner

Studentorganisasjonene er drevet av studenter og jobber for å øke interessen for innovasjon og entreprenørskap hos studentene. De arrangerer ulike kurs, foredrag og gjennomfører arrangementer som f.eks. VentureCup, Kreator, Mixer, StartIT, Gründerjakten, Gründer Lounge, Hackathon, Jentemiddag og SoPro

Investeringsselskaper

Investeringsmiljøene i regionen består av hovedsakelig av såkornfond, venture og investeringsselskaper med industrifokus. I tillegg er det et stort antall private investorer og business angels, men disse er ikke tatt med i oversikten

Offentlige virkemiddelaktører i Trøndelag

Innovasjon Norge (IN), Norges forskningsråd (NFR), Siva og Enova er de viktigste nasjonale virkemiddelaktørene. Alle er representert i Midt-Norge. IN tilbyr lån, garantier og ulike tilskuddsordninger. NFR tilbyr finansiering av forsknings­prosjekter gjennom flere store sektororienterte programmer. Siva jobber primært med industri­utvikling, utvikling av næringsklynger, næringshager og inkubatorer, dvs. ikke direkte mot bedriftene. Enova gir tilskudd til energieffektiviserende teknologi og tiltak

Øvrige regionale finansieringsordninger

I tillegg til det offentlige virkemiddelapparatet er det noen andre finansieringskilder som kan være aktuelle for teknologiselskaper i tidlig fase

Andre aktører

I tillegg til innovasjonsaktørene finnes det en rekke arrangementer og møteplasser som skal bidra til innovasjon og faglig utvikling.