Nøkkeltall

Regnskapstall i mill. kr. Tall for Aker BP, Teekay Petrojarl og Reinertsen innår ikke i regnskapstallene. Tall på ansatte er hentet fra SSB Aa-registeret. 

Antall selskap

I løpet av de siste årene har det vært en betydelig økning i antall teknologiselskap i regionen. Nyetableringstakten er en viktig temperaturmåler på aktivitetsnivået i regionen. Siden 2015 har det vært svært mange nyetableringer. For første gang i 2017 hadde regionen over 700 teknologiselskaper.
 

Alle nyetableringene i 2018 er ikke identifisert ennå, men Impello har estimert at det eksisterer ca. 750 teknologiselskaper i regionen pr. 31.12.2018 når alle har blitt formelt registrert. Prognosen er basert på erfaring fra tidligere års analyser. Erfaringsmessig tar det 3-6 måneder for alle nye selskaper er formelt registrert i offentlige registre.
 

Hvert år er det flere selskaper som faller fra. Vanlige årsaker er konkurs, oppløsning, fusjon eller flytting til kommuner utenfor regionen. I 2017 var det ca. 30 selskap som falt ut av analysen, hvorav halvparten flyttet og fortsatt er aktive i andre kommuner. Dette viser at trøndersk teknologi bidrar både med omsetning og sysselsetting utover det som fremkommer av Impello-analysen.

Trondheim er den kommunen i regionen med flest teknologiselskaper, med 611 av 703 selskaper i 2017.

Antall ansatte

Ved utgangen av 2018 var det 12 242 ansatte i 706 identifiserte teknologibedrifter i Trondheimsregionen. Ikke siden toppåret 2015 har det vært flere ansatte i teknologi­bransjen. Veksten (1,2 %) i antall ansatte fra 2017 til 2018 er imidlertid lavere enn veksten i antall virksomheter. Noe av forklaringen er at mange av nyetableringene er små bedrifter med få ansatte. Det ser også ut som at regionen helt har hentet inn nedgangen etter oljeprisfallet i 2015.

Med unntak av bransjene energi- og miljøteknologi, mekanisk produksjon og annen industri var det sysselsettingsvekst i alle sektorer i 2018. Størst var økningen for teknisk konsulentvirksomhet, mens reduksjonen i antall ansatte var størst for annen industri.

For energi- og miljøteknologi skyldes mye av nedgangen konkursen i PBES Norway (48 ansatte). For annen industri kan store deler av nedgangen forklares av nedbemanning hos Glen Dimplex.

Omsetning

2017 ga ny omsetningsrekord på 23,7 mrd. kr. Med en vekst på 9,2 % hentet bransjen inn mer enn omsetnings­nedgangen på 5,3 % fra 2016. Veksten drives i stor grad av økning hos de største aksjeselskapene slik som Nordic Semiconductor, Q-Free og Autronica Fire and Security.

Veksten var størst i underavdelingene. I 2017 hadde disse en estimert omsetningsvekst på 14,2 % (mot
4,4 % i 2016). I aksje­selskapene var veksten på 5,7 % i 2017, noe som er en vesentlig økning sammenliknet med 2016 da veksten var negativ (-10,7 %).

Driftsresultat og verdiskapning

Etter noen år med fallende resultater var det vekst i driftsresultat for aksjeselskapene i Trondheimsregionen i 2017. Flere bransjer hadde nedgang i driftsresultat også i 2017, men marin sektor, IKT, mekanisk produksjon, annen industri, energi- og miljøteknologi og helse hadde en positiv utvikling i driftsresultat. Electromagnetic Geoservices og Arm Norway hadde størst kronevekst i driftsresultat i 2017.

Også i 2017 var det en nedgang i verdiskapning i aksjeselskapene i regionen, hovedsakelig i olje- og gassektoren og innen IKT. Det er store forskjeller i utviklingen i verdiskapingen i de ulike bransjene. Helseteknologi økte verdiskapningen med hele 43,3 %, mens olje- og gassektoren hadde størst reduksjon i verdiskaping i 2017 (-34,2 %).  

Nøkkeltall for kommunene i Trondheimsregionen 2017:

Fra 1.1.2020 er Klæbu en del av Trondheim kommune. Alle regnskapstall er i mill. kr. 

Største arbeidsgivere (AS og avd.) i Trondheimsregionen 2017:

Omsetningen for Teekay Petrojarl Production inngår ikke i den akkumulerte omsetningen for selskapene i regionen. 

Største aksjeselskaper i Trondheimsregionen målt i omsetning (2017):

Største arbeidsgivere og største aksjeselskap

Aker Solutions, Equinor, Nordic Semiconductor, Autronica Fire and Security og Evry de tre største arbeidsgiverne i 2017.

Merk at ti av de femten største arbeidsgiverne blant teknologiselskapene i regionen er underavdelinger av selskaper med hovedkontor utenfor regionen.

Ti av de femten største aksjeselskapene i regionen i 2017 hadde en positiv omsetningsutvikling fra året før. Til sammenlikning var det kun fem av de femten største aksjeselskapene som hadde omsetningsvekst i 2016.

Blant de femten største aksjeselskapene hadde Nordic Semiconductor størst absolutt omsetningsøkning i 2017 (289 mill. kr), mens Shawcor Norway hadde størst nedgang i omsetningen (-125 mill. kr).